Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119), uprzejmie informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest:

Kujawsko – Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Bulwary im. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5b, 87 – 800 Włocławek reprezentowane przez: Dyrektora Biura – Mariusza Leszczyńskiego

 • Biuro działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą organizacyjną;
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres poczty elektronicznej: iod[at]biuro-planowania[dot]pl Bulwary im. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5b, 87 – 800 Włocławek;
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913);
 • Dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Dane osobowe będą przechowywane w Biurze przez okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
 • Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych;

W celu ułatwienia osobom, których dane dotyczą korzystania z tychże praw zamieszczamy do ewentualnego wykorzystania wzory wniosków:

 1. wzór wniosku o udostępnienie informacji o przetwarzaniu danych,
 2. wzór wniosku o sprostowanie danych osobowych,
 3. wzór wniosku w sprawie realizacji „prawa do bycia zapomnianym”,
 4. wzór wniosku o ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 5. wzór wniosku o przeniesienie danych osobowych,
 6. wzór sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. wzór wniosku o wyłączenie z decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
 8. wzór wniosku w sprawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w pkt 6 niniejszej informacji;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie Biura wobec osoby, której dane dotyczą nie zostanie zrealizowane;
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
 • Biuro nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>